Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ FUNDACJI SYNAPSIS "Autyzm od wewnątrz! Budowanie potencjału i niezależności osób z ASD"

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konferencji szkoleniowej pt. Autyzm od wewnątrz! Budowanie potencjału i niezależności osób z ASD, zwanej dalej konferencją, która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2019 r. jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie przy ul. Ondraszka 3.

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wszelkich informacji, dotyczących organizacji konferencji, w tym miejsca, programu, posiłków należy szukać na stronie: www.konferencja.synapsis.org.pl

 

II REJESTRACJA

1. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego on-line najpóźniej do dnia 20.11.2019 r. oraz dokonanie do tego dnia wpłaty należności na rachunek Organizatora.

2. Po dokonaniu rejestracji on-line na stronie: www.konferencja.synapsis.org.pl powinien pojawić się komunikat: „Dziękujemy za zainteresowanie konferencją szkoleniową Fundacji SYNAPSIS i przesłanie swojego zgłoszenia. Na Pani/Pana skrzynkę mailową został wysłany link aktywacyjny oraz informacja dotycząca udziału w konferencji. Prosimy o sprawdzenie zgodności wszystkich danych.”

3. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć w ciągu 2 godzin na adres e-mail podany przez uczestnika w trakcie logowania. Brak potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA OSOBIE ZGŁOSZONEJ JAKO UCZESTNIK KONFERENCJI. Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Istnieje możliwość jednorazowej zmiany danych w systemie rejestracji online. Po zgłoszeniu takiej konieczności na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. uczestnik dostaje link aktywacyjny i może samodzielnie nanieść zmiany danych.

5. Rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej w formie pisemnej bądź e-mailowej. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów. Informujemy, że ukształtowane historycznie koszty potrąceń kształtują się następująco: do 31 dni przed dniem konferencji – 20 %, od 30 do 15 dni przed dniem konferencji – 50 %, od 14 do 2 dni przed dniem konferencji – 80 %, na 1 dzień przed dniem konferencji lub później – 90 %.

6. W przypadku odwołania konferencji z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

7. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność dokonania całkowitej wpłaty należności na rachunek Organizatora (a nie kolejność zgłoszeń).

III PŁATNOŚĆ

1. Drugim warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie opłaty konferencyjnej w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza na numer rachunku bankowego Organizatora:

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001

Adres do przelewów: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa

z dopiskiem w tytule przelewu: OPŁATA SZKOLENIOWA  Autyzm od wewnątrz! oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika.

2. Niedokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia.

3. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie 7 dni przed dokonaniem ponownej rejestracji należy najpierw skontaktować się z organizatorem (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

4. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz catering podczas konferencji.

5. Opłata konferencyjna nie obejmuje ubezpieczenia oraz noclegów.

6. Organizator przewiduje zniżkę w opłacie za udział w konferencji dla osób z autyzmem lub Zespołem Aspergera, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz studentów studiów dziennych. Osoby uprawnione do zniżek rejestrując się na konferencję i wybierając opcję opłaty zniżkowej, jednocześnie oświadczają, że posiadają do tego stosowne uprawnienia. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, może dokonać weryfikacji uprawnień do zniżek poprzez zażądanie okazania wymaganych dokumentów.

7. Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:

400 zł opłata pełna i 320 zł opłata zniżkowa – w przypadku dokonania wpłaty do dnia 31 sierpnia 2019 r.

450 zł opłata pełna i 370 zł opłata zniżkowa – w przypadku dokonania wpłaty od dnia 01 września 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.

Decyduje data dokonania przelewu.

8. Istnieje możliwość dokonywania opłat w dwóch równych ratach. Jeśli termin drugiej raty przypada na okres, w którym obowiązuje wyższa opłata, to wówczas uczestnik zobowiązany jest wnieść drugą ratę w wysokości odpowiadającej połowie wyższej opłaty.

9. Uczestnik wyraża zgodę na to, by Organizator wystawił fakturę w formie elektronicznej i przesłał ją na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Organizator wystawia fakturę VAT w formie papierowej tylko na życzenie uczestnika wyrażone mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

11. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników i zróżnicowanego zamówienia na posiłki konieczna jest korespondencja e-mailowa z Organizatorem w celu przekazania nazwisk delegowanych uczestników oraz szczegółów zamówienia.

12. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika z jednej instytucji/firmy istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Możliwe jest także rozbicie opłat konferencyjnych jednego uczestnika na dwie instytucje/firmy. Zawsze wymaga to jednak korespondencji e-mailowej z Organizatorem konferencji z podaniem pełnych danych instytucji/firm (nazwa, adres, NIP).

 

IV OBECNOŚĆ PODCZAS KONFERENCJI

1. Każdy uczestnik ma obowiązek zgłosić się do działającego w dniach 23-24 listopada 2019 r. PUNKTU REJESTRACJI w miejscu konferencji, tj. w Auli Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 2A.

Bez zarejestrowania się uczestnika, jego udział w konferencji jest niemożliwy.

2. Przy stoiskach rejestracyjnych konferencji każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów konferencyjnych, identyfikator oraz słuchawki do tłumaczeń symultanicznych.

3. Posiadanie WŁASNEGO identyfikatora jest niezbędne do uczestnictwa w konferencji. Żaden uczestnik nie ma prawa przekazywania własnego identyfikatora osobom postronnym.

 

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, czyli Fundację SYNAPSIS w Warszawie (Fundacja), przy ul. Ondraszka 3 w celu realizacji uczestnictwa w Konferencji Autyzm od wewnątrz! Budowanie potencjału i niezależności osób z ASD.

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w konferencji jest wyrażenie zgody w punktach 1, 2 i 3 w sekcji Oświadczenia w Formularzu Zgłoszeniowym. Pozostałe zgody nie warunkują udziału w konferencji.

3. Każdy uczestnik w trakcie rejestracji na konferencję wraz z formularzem zgłoszeniowym składa Oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody/braku zgody na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczone pola dokumentu p.n. „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację SYNAPSIS”. Dokument ten zawiera informacje wymagane przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

 

VI ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU

1. Podczas rejestracji na konferencję każdy z uczestników ma prawo do pobrania odbiornika/słuchawki do tłumaczeń symultanicznych (sprzęt), który zobowiązuje się zwrócić bezpośrednio po zakończeniu konferencji w stanie nieuszkodzonym. Uczestnik pobierając w/w sprzęt podpisuje stosowne oświadczenie.

2. Uczestnik od momentu pobrania sprzętu ponosi odpowiedzialność za jego uszkodzenie bądź zagubienie i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy (w przypadku uszkodzenia) bądź do zwrotu równowartości sprzętu (w przypadku zagubienia bądź w braku możliwości naprawienia sprzętu ).

3. W przypadku niezwrócenia sprzętu bezpośrednio po konferencji oraz w terminie 14 dni po jej zakończeniu Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty kwoty 890 zł za odbiornik oraz 60 zł za słuchawki (wartość kompletu 950 zł) na rachunek wskazany w wezwaniu do uiszczenia należności, bezzwłocznie po otrzymaniu wezwania.

 

VII INNE SPRAWY

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas konferencji.

2. Uczestnicy udzielają Fundacji SYNAPSIS nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonanych podczas Konferencji, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Fundację SYNAPSIS działalnością.

Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu konferencji przez uczestników bez zgody Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub wprowadzenia drobnych zmian w jej programie.

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.

Zaświadczenia potwierdzające udział uczestnika w konferencji będą wysyłane drogą elektroniczną na adres wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym i zawierać będą dane, jakie uczestnik zawarł w formularzu – do samodzielnego wydruku – po zakończeniu konferencji w terminie do 14 dni po zakończeniu konferencji.

Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001